Navigácia

 • Slávnosť bl. Tarzície

  Patrónku našej škôlky blaženú mučenicu Tarzíciu sme oslávili 26. júna 2018 za účastí detí, rodičov a pozvaných hostí. Svätú liturgiu slávil protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba spolu s miestnym duchovným správcom o. Igorom Cingeľom a ďalšími dvoma kňazmi. Zo srdca sme tiež ďakovali Bohu za uplynulý školský rok a všetky dosiahnuté milosti.

 • Rozlúčka s predškolákmi

  12. júna 2018 sme sa slávnostne rozlúčili s deviatimi predškolákmi našej škôlky a oslávili Deň rodiny. Veľkým školákom prajeme veľa úspechov v učení a radosť z ďalšieho spoznávania sveta a našim rodinám veľa lásky a vzájomného porozumenia, lebo: "Rodina je tam, kde život začína a láska nikdy nekončí."

 • Deň detí

  Deň detí sme 1. júna 2018 oslávili "vo veľkom štýle" - to preto, že deti samé vyšľapali na Brezinu, kde im bolo priam rozprávkovo. Užili si prírodu, šantenie na ihrisku, dobrú desiatu a šťastne sa  vrátili do škôlky zdravo unavení a plní zážitkov z výletu.

 • GDPR

  Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

 • Chránime Zem

  V mesiaci apríl sme si pripomínali, ako chrániť našu Zem, aby sme sa mohli tešiť z krásneho života na tejto planéte. Pomohlo nám v tom divadielko o triedení odpadu, praktické činnosti zamerané na túto tému a naše výtvory, ktoré nám skrášlili celú škôlku.

 • Jar v našej záhrade

  Túto jar si užívame radostné šantenie v našej záhrade, v ktorej pribudli nové stromčeky - jablone a magnólia a tiež živý plot, ktoré nás prikryjú svojím tieňom pred horúcim slniečkom. V projekte Obnova zelene v cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne bola použitá poskytnutá dotácia z mesta Trenčín, za čo srdečne ďakujeme.

 • Veľkonočná radosť

  Po pôstnom čase do našej škôlky zavítala radosť zo vzkriesenia Ježiša, ktorú sme vyspievali v piesni "Kristus slávne vstal zmŕtvych" O. Igor nám vysvetlil ikonu Paschy aj s názornou ukážkou, ktorá sa nám veľmi páčila a pri ktorej sme si vyskúšali ako je to žiť v tme hriechu a vo svetle života, ktoré strháva putá smrti. Adam a Eva boli vyslobodení a my sme si pochutnali na podarovanom veľkonočnom "vajíčku" :) CHRISTOS VOSKRESE!

 • Rozprávkové divadielko

  Tety Danka a Janka nám 27. marca 2018 zahrali krásne rozprávky o svojich menovkyniach Danke a Janke, ktoré naháňala neposedná Gevenducha (ale za to si mohli samé, lebo si ju nakreslili :) a Psíčkovi a mačičke, ktorí sa snažili umývať dlážku a podobné záležitosti, ale kosi sa im to nedarilo :(  Divadielko nás veľmi potešilo, lebo rozprávky poznáme z kníh, ale dnes nám akosi ožili. Ďakujeme!

 • Deň počatého dieťaťa

  26. marca 2018 sme si s deťmi pripomenuli Deň počatého dieťaťa a spolu sme ďakovali Bohu a svojim rodičom za to, že nám darovali najkrajší a najhodnotnejší dar - život. "ĎAKUJEM, ŽE SOM"

 • Pôstna modlitba

  Počas dní Veľkého pôstu sa modlíme pôstnu modlitbu s veľkými poklonami a uctievame si životodarný svätý kríž, aby sme pamätali, že Ježiš za nás trpel a daroval nám spásu.

 • Zápis detí na šk. rok 2018/19

  OZNAM

  Zápis detí do CMŠ bl. Tarzície na predprimárne vzdelávanie

  v školskom roku 2018/2019

   

  Riaditeľka CMŠ bl. Tarzície, Olbrachtova 28, 911 01 Trenčín po dohode so štatutárnym zástupcom zriaďovateľa Kongregácie SSNPM, Sládkovičova 22, 080 01 Prešov, v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 3 Vyhlášky 306/2008 Z.z. O materskej škole určila čas zápisu detí do CMŠ bl. Tarzície.

  Zápis detí na školský rok 2018/2019 sa uskutoční

  od 15. 02. 2018 do 15.04. 2018

  Deti sa do CMŠ bl. Tarzície prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   

  Kritériá prijímania detí do CMŠ bl. Tarzície:

  Prednostne sa prijímajú deti:

  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • ktoré dovŕšili 5. rok veku,
  • ktoré už majú súrodenca v CMŠ bl. Tarzície.

  Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne, alebo ju nájdu v sekcii Dokumenty na web. sídle školy www.tarzicia.edupage.org  a vyplnenú ju doručia najneskôr do 15.04.2018 na adresu CMŠ.

   

  V Trenčíne 15.01.2018                                                         Mgr. Magdaléna Ondovčáková

                                                                                                            riaditeľka školy

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

  V stredu 7. februára sme slávnostne ukončili fašiangový čas karnevalom o štyroch ročných obdobiach, na ktorý prišli zimní snehuliaci, jesenný dážď, letné kvetinky, dúha, veľkonočné vajíčko, blesk, víly či kráľovné jari, jesene, leta... celým rokom nás sprevádzal slávny Vivaldi svojou majestátnou hudbou a Štyri ročné obdobia, ktoré si pripravili aktivitky podľa gusta svojho počasia a vzácnym darčekom pre nás bola fľaša čistej životodarnej vody. Takto vyšantení sa s pokojným svedomím môžeme stíšiť a začať sv. pôst :)

 • Divadielko

  Do galérie Divadielko boli pridané fotografie.

  V pondelok 29.1.2018 našu škôlku navštívil zábavný ujo so svojimi dvoma pomocníkmi, ktorí nás naučili, ako sa počas celého dňa poriadne správať... bola to jednoducho zábava :) Ďakujeme.

 • Farský ples

  Do galérie Farský ples boli pridané fotografie.

  20. januára 2018 sme sa s radostným srdcom vyplesali na IX. Greko plese, ktorý bol plný nie len tancovačiek a zábavy, ale aj duchovného slova, hier, farbičiek, bohatej tomboly a mnoooooožstva farebných balónov. Nech nám tento čas strávený uprostred našich rodín pripomína, aby sme sa aj počas všedných dní ustavične radovali (Porov. 1. Sol 5,16)

 • Posvätenie škôlky

  Do galérie Posvätenie škôlky boli pridané fotografie.

  Počas posviatku Bohozjavenia 10.1.2018 o. Igor posvätil našu škôlku, aby sa nám v nej dobre hralo, učilo aj spinkalo :) Ďakujeme

 • Prevádzka MŠ počas Vianočných sviatkov

  Oznamujeme Vám, že počas Vianočných sviatkov  bude prevádzka našej MŠ prerušená v čase od 27.12.2017 do 05.01.2018. V MŠ sa stretneme v pondelok 08.01.2018. 

  Zároveň Vás prosíme, aby ste v piatok 22.12.2017 vyzdvihli svoje deti po obede do 13.00 hod., z organizačných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie a všetkým Vám prajeme požehnaný čas a radostné CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVIME JEHO! Kristus sa rodí! Oslavujme Ho!

   

 • Vianočná besiedka

  Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

  19.12.2017 sme sa všetci tešili z narodenia Ježiška, ktorý prináša do našich sŕdc radosť, pokoj a lásku - a bolo to cítiť pri krásnom vystúpení detí i spoločnom agapé.

 • Duchovná obnova

  Do galérie Duchovná obnova boli pridané fotografie.

  V sobotu 16.12.2017 sme sa stretli pri duchovnej obnove na tému Prežívanie liturgického roka uprostred rodiny, ktorou nás sprevádzal protosynkel bratislavsej eparchie o. Vladimír Skyba. Príjemnú atmosféru plnú modlitby a dialógu obohatil aj čas na sviatosť zmierenia, či duchovný rohovor. Lúčili sme sa obohatení a s pokojom na duši. Ďakujeme.

 • Vianočné tvorivé dielne

  V jedno predvianočné poobedie 11.12.2017 sme si pri vianočných tvorivých dielňiach vyrobili krásne vianočné ozdoby, ktoré iste okrášlia naše príbytky a potešia srdiečka.

 • Sv. Mikuláš

  Aj tento rok našu škôlku navštívil sv. Mikuláš a asi sme boli veľmi dobrí, lebo priniesol aj darčeky :) Ďakujeme sv. Mikuláš :)

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
  Olbrachtova 28
  911 01 Trenčín
 • 0910 842 740

Fotogaléria