Navigácia

 • 2% (3%) dane

  Drahí rodičia a priatelia našej škôlky, ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak urobiť formou poukázania 2 alebo 3% zaplatenej dane. Budeme Vám vďační :)

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

  V stredu 7. februára sme slávnostne ukončili fašiangový čas karnevalom o štyroch ročných obdobiach, na ktorý prišli zimní snehuliaci, jesenný dážď, letné kvetinky, dúha, veľkonočné vajíčko, blesk, víly či kráľovné jari, jesene, leta... celým rokom nás sprevádzal slávny Vivaldi svojou majestátnou hudbou a Štyri ročné obdobia, ktoré si pripravili aktivitky podľa gusta svojho počasia a vzácnym darčekom pre nás bola fľaša čistej životodarnej vody. Takto vyšantení sa s pokojným svedomím môžeme stíšiť a začať sv. pôst :)

 • Divadielko

  Do galérie Divadielko boli pridané fotografie.

  V pondelok 29.1.2018 našu škôlku navštívil zábavný ujo so svojimi dvoma pomocníkmi, ktorí nás naučili, ako sa počas celého dňa poriadne správať... bola to jednoducho zábava :) Ďakujeme.

 • Farský ples

  Do galérie Farský ples boli pridané fotografie.

  20. januára 2018 sme sa s radostným srdcom vyplesali na IX. Greko plese, ktorý bol plný nie len tancovačiek a zábavy, ale aj duchovného slova, hier, farbičiek, bohatej tomboly a mnoooooožstva farebných balónov. Nech nám tento čas strávený uprostred našich rodín pripomína, aby sme sa aj počas všedných dní ustavične radovali (Porov. 1. Sol 5,16)

 • Posvätenie škôlky

  Do galérie Posvätenie škôlky boli pridané fotografie.

  Počas posviatku Bohozjavenia 10.1.2018 o. Igor posvätil našu škôlku, aby sa nám v nej dobre hralo, učilo aj spinkalo :) Ďakujeme

 • Zápis detí na šk. rok 2018/19

  OZNAM

  Zápis detí do CMŠ bl. Tarzície na predprimárne vzdelávanie

  v školskom roku 2018/2019

   

  Riaditeľka CMŠ bl. Tarzície, Olbrachtova 28, 911 01 Trenčín po dohode so štatutárnym zástupcom zriaďovateľa Kongregácie SSNPM, Sládkovičova 22, 080 01 Prešov, v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 3 Vyhlášky 306/2008 Z.z. O materskej škole určila čas zápisu detí do CMŠ bl. Tarzície.

  Zápis detí na školský rok 2018/2019 sa uskutoční

  od 15. 02. 2018 do 15.04. 2018

  Deti sa do CMŠ bl. Tarzície prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   

  Kritériá prijímania detí do CMŠ bl. Tarzície:

  Prednostne sa prijímajú deti:

  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • ktoré dovŕšili 5. rok veku,
  • ktoré už majú súrodenca v CMŠ bl. Tarzície.

  Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne, alebo ju nájdu v sekcii Dokumenty na web. sídle školy www.tarzicia.edupage.org  a vyplnenú ju doručia najneskôr do 15.04.2018 na adresu CMŠ.

   

  V Trenčíne 15.01.2018                                                         Mgr. Magdaléna Ondovčáková

                                                                                                            riaditeľka školy

 • Prevádzka MŠ počas Vianočných sviatkov

  Oznamujeme Vám, že počas Vianočných sviatkov  bude prevádzka našej MŠ prerušená v čase od 27.12.2017 do 05.01.2018. V MŠ sa stretneme v pondelok 08.01.2018. 

  Zároveň Vás prosíme, aby ste v piatok 22.12.2017 vyzdvihli svoje deti po obede do 13.00 hod., z organizačných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie a všetkým Vám prajeme požehnaný čas a radostné CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVIME JEHO! Kristus sa rodí! Oslavujme Ho!

   

 • Vianočná besiedka

  Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

  19.12.2017 sme sa všetci tešili z narodenia Ježiška, ktorý prináša do našich sŕdc radosť, pokoj a lásku - a bolo to cítiť pri krásnom vystúpení detí i spoločnom agapé.

 • Duchovná obnova

  Do galérie Duchovná obnova boli pridané fotografie.

  V sobotu 16.12.2017 sme sa stretli pri duchovnej obnove na tému Prežívanie liturgického roka uprostred rodiny, ktorou nás sprevádzal protosynkel bratislavsej eparchie o. Vladimír Skyba. Príjemnú atmosféru plnú modlitby a dialógu obohatil aj čas na sviatosť zmierenia, či duchovný rohovor. Lúčili sme sa obohatení a s pokojom na duši. Ďakujeme.

 • Vianočné tvorivé dielne

  V jedno predvianočné poobedie 11.12.2017 sme si pri vianočných tvorivých dielňiach vyrobili krásne vianočné ozdoby, ktoré iste okrášlia naše príbytky a potešia srdiečka.

 • Sv. Mikuláš

  Aj tento rok našu škôlku navštívil sv. Mikuláš a asi sme boli veľmi dobrí, lebo priniesol aj darčeky :) Ďakujeme sv. Mikuláš :)

 • Hasiči

  4.12.2017 prišli medzi nás ujovia hasiči, aby nám porozprávai, v čom spočíva ich práca a tiež nám ukázali ako v prípade potreby podať prvú pomoc. Veľmi pekne im ďakujeme za ich obetavú službu a dúfame, že im budeme pomáhať svojím správaním.

 • Požehnanie detí

  21.11.2017, v deň sviatku Vovedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu, duchovný správca našej škôlky o. Igor požehnal všetky deti, aby rástli Bohu na slávu a ľuďom na radosť.

 • 26.10.2017 sme si v našej škôlke s radosťou a vďačným srdcom uctili našich starkých. Starkým sme venovali svoje úsmevy, básničky, piesne a tiež sme im pripravili hostinku a krásny darček. Ďakujeme, že Vás máme :)

 • Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

  Drahí rodičia, na základe Vášho záujmu, bude v našej CMŠ bl. Tarzície počas jesenných prázdnin v dňoch 30. a 31.10.2017, v prevádzke jedna zberná trieda pre prihlásené deti. 

 • 13. októbra 2017 našu škôlku navštívi sestry služobnice z Ukrajiny, ktoré pracujú v školstve a ich cieľom bolo oboznámiť sa s okolnosťami cirkevného školstva na Slovensku... a my sme im radi ukázali ako sa hráme a učíme. Ďakujeme za krásne spoločenstvo a vzájomné obohatenie. Návšteva z Ukrajiny

 • 18.10.2017 sa aj deti našej škôlky pripojili k celosvetovej aktivite Milión detí sa modlí ruženec  za pokoj na celom svete.

 • 25.9.2017 sme si pripomenuli svetový Deň výživy. Pani učiteľka Janka si pripravila zaujímavé aktivity, pri ktorých sme sa naučili, ktoré jedlo je zdravé a samozrejme, že sme z týchto dobrôt aj ochutnali.

 • 4.9.2017 prešlo bránou našej CMŠ 45 detí. V tento deň sme prosili našu patrónku bl. Tarzíciu, aby nás počas celého nového školského roka ochraňovala, aby sme sa v peknom spoločenstve mohli spolu hrať a učiť.  Prvý deň v škôlke  

 • Rodičovské spoločenstvo

  Drahí rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 21.09.2017 o 16.00 hod. v priestoroch jedálne CMŠ bl. Tarzície sa uskutoční stretnutie Rodičovského spoločenstva, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
  Olbrachtova 28
  911 01 Trenčín
 • 0910 842 740

Fotogaléria