Navigácia

Rada školy pri CMŠ bl. Tarzície

Členovia rady školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákony SNR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291 Z. t. o školskej samospráve.

            Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením .

Zloženie Rady školy pri CMŠ bl. Tarzície

- za pedagogických zamestnancov : Mgr. Janka Gladišová

- za nepedagogických zamestnancov : Anna Hrižová

- za rodičov : Ing. Vieroslava Hrnčiarová - predsedkyňa

- za zriaďovateľa: Mgr. Andrea Mikitová

- za organizáciu, s ktorou škola spolupracuje: Mgr. Igor Cingeľ

            Voľba rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Rada školy sa stretáva min. štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu rady rodičov a iných hostí. Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
    Olbrachtova 28
    911 01 Trenčín
  • 0910 842 740

Fotogaléria